7 November festive decoration of Pushkinskaya (Strastnaya) square.
Search:
Objects:
Architects:
Storage units:
Terms:
7 November festive decoration of Pushkinskaya (Strastnaya) square.
Photography
КПнвф 491/9