Ascension Church in Kolomenskoe. V. Podkluychnikov based on I.B. Pylsky and B.N. Zasypkin measurements.
Search:
Objects:
Architects:
Storage units:
Terms:
Ascension Church in Kolomenskoe. V. Podkluychnikov based on I.B. Pylsky and B.N. Zasypkin measurements.
PV-1484